Inzetten van tablets in de lerarenopleidingen

Volgende opdracht werd gegeven binnen de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) wiskunde van de faculteit wetenschappen

Project vakdidactiek wiskunde 2: Onderzoek naar didactisch gebruik van de tablet-PC
Opdracht:
1) Stel een groep van 4 studenten samen.

2) Voer een onderzoek bestaande  uit twee onderdelen:
een algemeen explorerend gedeelte en een concreet uitgewerkt lessenpakket. Voor het algemeen explorerend gedeelte onderzoek je de specifieke kenmerken van het ICT-middel met nadruk op
(a) de didactische meerwaarde o.a.

 • (alternatieve) werkvormen
 • (alternatieve) onderwijsstijlen
 • inzichtelijk verruimende aspecten
 • toepasbaarheid binnen de verscheidene vakonderdelen

(b) tekortkomingen en suggesties om deze op te vangen
(c) de praktische integratie in de school o.a. kostprijs, ruimtelijke organisatie, aankoop school of leerlingen,. . .

3) Stel een lessenpakket samen voor een lessenreeks van minstens 4 lessen, met volgende kenmerken:

 • keuze m.b.t. onderwijsvorm, onderwijsnet, richting, graad
 • kaderen binnen het leerplan met vermelding van eindtermen (inclusief de algemeen vakgebonden eindtermen)
 • opsplitsing pakket in lessen van 1 lesuur, telkens ingeleid door lesdoelstellingen
 • mix van theorie en oefeningen
 • lesmateriaal voor de leerlingen
 • lesmateriaal voor de leerkracht bv. oplossing oefeningen, richtlijnen i.v.m. opdrachten
 • document met vermelding van gebruikte bronnen

4) Elke groep stelt zijn project voor op een voorstellingsmoment en krijgt hiervoor één uur de tijd. Volgende zaken komen aan bod:

 • toelichting van het algemeen gedeelte
 • omschrijving van de gekozen lessenreeks
 • één les uit de lessenreeks die volledig wordt gegeven

Alle groepsleden komen evenveel aan bod, zowel tijdens de toelichting van het algemeen gedeelte als tijdens de ene gekozen les.  Dit project telt mee voor 7 van de 20 punten. Enkele vakmentoren zullen aanwezig zijn op de voorstellingsmomenten en zullen mee evalueren.