Onderwijs

Het centrum speelt een belangrijke rol in de rechtenopleiding, doordat het drie methodologische opleidingsonderdelen in het modeltraject van de bachelor organiseert. Samen zorgen de opleidingsonderdelen ‘Algemene rechtsleer’ (Ba 1), ‘Rechtsvinding’ (Ba 2) en ‘Onderzoeksmethoden’ (Ba 3) ervoor dat studenten vertrouwd raken met de ontologische, epistemologische en methodologische kern van de juridische discipline, zodat ze ‘recht’ kritisch kunnen beoefenen en bestuderen.

Algemene rechtsleer (4 SP)

Deze cursus vormt daarin een eerste stap. Dit opleidingsonderdeel biedt een rechtstheoretische context en achtergrond aan waarbinnen studenten andere opleidingsonderdelen, zoals ‘basisbegrippen’ en ‘inleiding tot internationaal en Europees recht’, kunnen plaatsen. Zo helpt het de studenten beseffen dat er op verschillende wijzen naar concepten zoals ‘recht’ en ‘rechtvaardigheid’ gekeken kan worden en dat die zienswijzen bovendien variëren doorheen de tijd. Dit inzicht vormt het eerste deel van het opleidingsonderdeel.

In een tweede deel komen de diverse functies en finaliteit van recht aan bod. Er is daarbij aandacht voor de bredere historische, sociologische en antropologische context.

Een derde deel, tot slot, zoomt in op de normen zelf. Dit gebeurt niet vanuit een positiefrechtelijke benadering (waarbij de inhoud van die normen bestudeerd worden), maar veeleer naar de bouwstenen waaruit normen bestaan, hoe ze zich verhouden ten aanzien van elkaar en in hoeverre ze tezamen als een systeem kunnen worden beschouwd.

Doorheen het semester krijgen studenten via begeleidingsvragen de kans om concrete toepassingen te maken van aangeboden stof. 

Rechtsvinding (3 SP)

Deze cursus borduurt verder op het theoretisch kader dat ‘Algemene rechtsleer’ heeft aangereikt. Centraal staat de vraag hoe juristen de inhoud van het recht bepalen. Het begrip ‘uitlegging’ (of: interpretatie) staat dan ook centraal.

Omdat de wijze waarop iemand naar uitlegging kijkt niet kan worden losgetrokken van diens politiek-filosofische opvattingen, vormen de drie pijlers ‘democratie’, ‘rechtstaat’ en ‘mensenrechten’ een rode draad doorheen dit opleidingsonderdeel.

Vervolgens gaat Rechtsvinding in op de constructie van zowel rechtsfeiten als rechtsregels, tegen de achtergrond van de spanning tussen ‘heteronome’ en ‘autonome’ rechtsvinding. Op die manier vormt Rechtsvinding de tweede stap.

Onderzoeksmethoden (3 SP)

Tot slot organiseert het centrum het opleidingsonderdeel Onderzoeksmethoden voor studenten in het derde bachelorjaar. Deze derde trap reikt studenten kennis aan over inzake onderzoeksmethodologie (zowel klassiek juridisch als sociaal-wetenschappelijk) en ondersteunt hen bij het opzetten van hun eigen onderzoek in kader van hun masterscriptie.

De ondersteuning bestaat uit een grondige toelichting over het onderzoeksopzet, met aandacht voor struikelblokken en concrete tips, en uit meerdere gastcolleges.