Beleidsvoorbereidend en -ondersteunend Wetenschappelijk onderzoek

Van in den beginne (1982) was het Centrum sterk betrokken bij beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek. In dit opzicht dienen vooral de werkzaamheden (1989-1995) van de Interuniversitaire Commissie voor de Herziening van het Milieurecht in het Vlaamse Gewest (ICHM), waarvan het voorzitterschap en het secretariaat door het Centrum werd waargenomen, te worden vermeld (Voorontwerp van Decreet Milieubeleid, 1995). Een gedeelte van de resultaten van die Commissie werd in de periode 1993-1995 gevaloriseerd door het beleid via de totstandbrenging van het Decreet op de Milieubeleidsovereenkomsten, de herziening van het Afvalstoffendecreet, het Bodemsaneringsdecreet, het Decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het Decreet Bedrijfsinterne Milieuzorg. In de periode 1999-2004 werd die draad door het beleid terug opgenomen en was het Centrum intensief betrokken bij een reeks wetgevingsprojecten ter actualisering van een aantal onderdelen van de voorstellen van de ICHM (hinderlijke inrichtingen, bestuurlijke handhaving en veiligheidsmaatregelen, milieuheffingen). Het Centrum was ook belast met het wetgevingsproject Integratie van de wetgeving inzake milieubeheer (Voorontwerp van Vlaams Natuurwetboek, 2005) en het wetgevingsproject Integraal waterbeheer (dit laatste samen met het Maritiem Instituut).

Binnen het Centrum werd daarnaast ook veel knowhow opgebouwd inzake de juridische vormgeving van milieubeleidsinstrumenten via tal van onderzoeksopdrachten van de Europese Commissie (o.m. inzake aansprakelijkheid voor afvalstoffen), de federale overheid (coördinatie OESO-doorlichting van het federale milieubeleid, omzetting van de biociden en Seveso II richtlijnen, de codificatie van de wetgeving inzake gevaarlijke stoffen en preparaten, de opvolging van de onderhandelingen voor een aanvullend protocol bij het Verdrag van Bazel, bevoegdheidsvragen bij de omzetting van de richtlijnen inzake brandstoffen, handhaving van de CITES regelgeving), de gewestelijke overheid (bijdragen tot MIRA-1, MIRA-T-99, voorbereiding MIRA-S-2000, diverse studies voor de OVAM, VMM, AMINAL) en de provinciale overheden (o.m. voorbereidende studie milieubeleidsplan Oost-Vlaanderen).