Wedstrijdreglement online enquête rond sociale media en het sociaal weefsel van een buurt

Art. 1 Het voorwerp

De vakgroep Communicatiewetenschappen van de UGent, gehuisvest in de Korte Meer 11, 9000 Gent organiseert een wedstrijd in het kader van een online enquête rond sociale media en het sociaal weefsel van een buurt.

 

Art. 2 Het wedstrijdverloop

De wedstrijd loopt zolang de enquête loopt. Enkel deelnemers die alle vragen van de online vragenlijst invullen, nemen geldig deel aan de wedstrijd. Iedere persoon mag slechts éénmaal deelnemen. Elke deelnemer kan slechts één prijs winnen.

 

Art. 3 De prijsvraag

De prijsvraag gaat als volgt: “Hoeveel mensen zullen er tussen maandag 05/03/2018 en vrijdag 30/03/2018 deelnemen aan deze enquête?” De 5 personen die tijdens de wedstrijd de dichtst benaderende schatting geven van het aantal geldige deelnames winnen een aankoopbon ter waarde van 15 euro. In geval van ex aequo zal een lottrekking de winnaar bepalen onder de deelnemers met dezelfde antwoorden op de prijsvraag. De uitslag van de wedstrijd is onherroepelijk en bindend, en kan niet worden aangevochten om welke reden dan ook.

 

Art.4 De prijzen

De winnaars van de wedstrijd krijgen elk 1 aankoopbon van 15 euro. In totaal zijn er 5 Bol.com waardebonnen te winnen. De prijzen zijn in geen enkel geval inruilbaar tegen contanten of andere voordelen in natura. De waardebons worden dan per mail of per brief verstuurd naar de winnaars. De organisator kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit van de prijzen noch voor gebreken in de dienstverlening van BPost.

 

Art. 5 De bekendmaking

De winnaars worden bepaald na afloop van de wedstrijdperiode en per mail verwittigd ten laatste 14 dagen na afloop van de wedstrijd. De winnaars zullen per mail gecontacteerd worden en hen zal gevraagd worden om hun adresgegevens te versturen. Elke deelnemer moet een geldig e-mailadres opgeven. Indien dit niet het geval is vormt dit een voldoende reden voor uitsluiting, zelfs indien men gewonnen heeft. Indien binnen de 15 dagen na bekendmaking geen enkele reactie ontvangen wordt, zal het recht op de prijs volledig en definitief vervallen. De prijs zal in dat geval toegekend worden aan een andere deelnemer volgens de procedure beschreven in artikel 3.

 

Art. 6 De verwerking van persoonsgegevens

Door deel te nemen aan betreffende wedstrijd verklaren de deelnemers zich akkoord met de verzameling en registratie van de door de hen verstrekte persoonsgegevens. Alle deelnemers aan de wedstrijd wordt gevraagd hun naam en e-mailadres te geven. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden voor de bezorging van de prijzen. Deze gegevens worden ingezameld en verwerkt met het oog op de organisatie en de afhandeling van de wedstrijd. Zij zullen gewist worden zodra de wedstrijd afgelopen is en de prijzen aan de winnaars overhandigd zijn. De deelnemers hebben het recht om hun persoonsgegevens in te kijken en te wijzigen. De persoonlijke gegevens zullen nooit aan derden bezorgd worden en zullen ook niet voor communicatie- of marketing doeleinden gebruikt worden.

 

Art. 7 Het wedstrijdreglement

Deelname aan deze wedstrijd houdt de integrale aanvaarding van dit reglement in. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. De vakgroep Communicatiewetenschappen van de UGent behoudt zich eveneens het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken ingeval van overmacht of omstandigheden niet te wijten aan de vakgroep Communicatiewetenschappen van de UGent. Het kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook vanwege De vakgroep Communicatiewetenschappen van de UGent.

Contactpersoon: Jonas De Meulenaere