Kwaliteitsbewaking stage

Psychologische aspecten

De stage omvat voldoende psychologische aspecten en is dus aantoonbaar psychologisch. “Psychologie is de wetenschappelijke studie van het menselijk gedrag, denken en voelen. Waarbinnen we deze laatste willen beschrijven, begrijpen en soms ook voorspellen.” De vier subdisciplines (kernpijlers van de opleiding) zijn relevant als stagecontext.

 • Personeelspsychologie: dit vakgebied onderzoekt hoe men de juiste persoon op de juiste plaats krijgt en houdt. Belangrijke thema’s binnen dit vakgebied zijn rekrutering, personeelsselectie, persoon-organisatiefit, socialisatie, training, mentoring, coaching, ontwikkeling, prestatieverbetering, beloning/renumeratie en loopbaanontwikkeling.
 • Organisatiepsychologie: dit vakgebied richt zich op de relatie tussen werknemers en hun sociale werkomgeving (bv. collega’s, leidinggevende, team, organisatie als geheel, de bredere samenleving). Belangrijke thema’s binnen dit vakgebied zijn samenwerking in teams, leiderschap, sociale interactie, conflict, onderhandelen, besluitvormingsprocessen, organisatiecultuur en organisatieverandering.
 • Arbeidspsychologie: dit werkterrein richt zich op het diagnosticeren en optimaliseren van de arbeidssituatie (bv. arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen) van werknemers. Belangrijke thema’s binnen dit vakgebied betreffen: (het voorkomen van) stress, burnout en ziekteverzuim; ontwikkeling van preventieve en curatieve interventies; arbeidsreïntegratie; veiligheid; analyse van problemen bij specifieke groepen, bij medewerkers met een bepaald soort werk, en/of in specifieke beroepsgroepen of sectoren. Het karakteristieke van de arbeidspsychologie is dat deze telkens gericht is op de verhouding tussen mens en arbeid, en de consequenties daarvan voor het welbevinden en de fysieke en mentale gezondheid.
 • Consumenten- en economische psychologie: dit vakgebied richt zich op het begrijpen en beïnvloeden van consumenten en andere economische marktactoren vanuit psychologisch perspectief. Hierin leren studenten hoe consumentengedrag ontstaat en kan worden beïnvloed. Belangrijk thema betreft onder meer hoe organisaties hun product, dienst, idee of zichzelf kunnen positioneren op de markt.

Masterniveau

De master opleiding Bedrijfspsychologie en Personeelsbeleid concretiseert het masterniveau via: 

 1. de 5 opleidingsdoelstellingen, te raadplegen in de stagehandleiding op p.12
 2.  de eindcompetenties van het opleidinsgonderdeel Stage & Deontologie (zie studifiche) 

Masterniveau wordt in de Vlaamse Kwalificatie Structuur beschreven als:

 • Kennis en vaardigheden:
    1. kennis en inzichten uit een specifiek domein of op het raakvlak tussen verschillende domeinen integreren en herformuleren
    2. complexe nieuwe vaardigheden toepassen, gelieerd aan zelfstandig, gestandaardiseerd onderzoek
    3. complexe, geavanceerde en/of innovatieve probleemoplossende technieken en methodes kritisch beoordelen en toepassen
 • Context, autonomie en verantwoordelijkheid:
    1. handelen in onvoorspelbare, complexe en gespecialiseerde contexten
    2. volledig autonoom functioneren met beslissingsrecht
    3. eindverantwoordelijkheid opnemen voor het bepalen van collectieve resultaten