Universiteitsbrede beleidskeuzes

De UGent zet de komende jaren in op 6 specifieke uitdagingen. Deze thema's werden door de UGent'ers zelf onder de aandacht gebracht en liggen ons dus na aan het hart. We pakken ze daarom samen aan met medewerkers, alumni, beleidsmakers binnen en buiten de universiteit ... en uiteraard ook met onze studenten. Per uitdaging werd een opdrachthouder aangesteld, die ons zal ondersteunen om deze uitdagingen te concretiseren en te verwezenlijken.

Maatschappelijke identiteit

Een universiteit vervult naast onderwijs verstrekken en aan wetenschappelijk onderzoek doen ook een maatschappelijke rol, zoals het publieke debat op gang brengen en voeden. Op het versterken van de maatschappelijke identiteit wordt als beleidskeuze gefocust omdat onze universiteit in de komende jaren haar wetenschappelijk onderzoek sterker maatschappelijk wil valoriseren.

De UGent wil onder meer samen met maatschappelijke actoren wetenschappelijk onderzoek opzetten dat maatschappelijk relevant is.

Opdrachthouder: Leo Hellemans - Jarenlang diverse directiefuncties binnen de VRT

Diversiteit

De UGent is zich bewust van het feit dat de steeds groter wordende diversiteit in onze samenleving nog altijd onvoldoende weerspiegeld wordt in de auditoria en op de werkplekken aan de universiteit.

Jongeren met een migratieachtergrond vinden nog onvoldoende de weg naar de universiteit. Studenten met een functiebeperking kunnen wellicht nog beter begeleid worden. Schoolverlaters met een lagere socio-economische achtergrond kiezen nog te weinig voor een universitaire opleiding.

De UGent werkt op een actieve en integrale manier aan diversiteit. We bouwen voort op onze missieverklaring waarin de UGent zich profileert als maatschappelijk geëngageerde en pluralistische universiteit die open staat voor iedereen ongeacht levensbeschouwelijke, politieke, culturele en sociale achtergrond.

Opdrachthouder: Khalid Benhaddou - Adviseur diversiteit en imam

Alumniwerking

De UGent wil de slagkracht van haar binnen- en buitenlandse alumnibeleid vergroten. De faculteiten worden de spil van het binnenlandse alumnibeleid, waarbij elke faculteit de werking t.a.v. de eigen alumnivereniging(en) verder uitbouwt.

De centrale alumniwerking ondersteunt de faculteiten hierin en zet daarnaast ook in op universiteitsbrede initiatieven. Vlaamse alumni in het buitenland en buitenlandse alumni worden verenigd in internationale chapters.

Opdrachthouder: prof. em. Kries Versluys - Voormalig directeur Onderwijsaangelegenheden UGent

Duurzaamheid

De UGent wil het voortouw nemen in duurzaamheidskwesties en haar studenten en medewerkers hiermee leren omgaan. Zo wil de universiteit duurzame ontwikkeling explicieter integreren in het studieaanbod zodat studenten klaar zijn om de uitdagingen van vandaag en morgen aan te pakken.

De UGent wil een toonaangevende kennisinstelling zijn voor een toekomst die ecologisch, sociaal en economisch duurzaam is, binnen een lokale en mondiale context.

Opdrachthouders: prof. Arnold Janssens en prof. Thomas Block - Docent 'Duurzaamheid en Governance' binnen de vakgroep Politieke Wetenschappen

Talentmanagement

Talent ontdekken, aantrekken, behouden en doeltreffend inzetten, is tegenwoordig een belangrijke uitdaging. Het aantrekken van uitstekende medewerkers en studenten vereist initiatieven om de UGent te positioneren als een aantrekkelijke omgeving waar creativiteit wordt gestimuleerd en excellentie wordt gehonoreerd.

We zullen beleid ontwikkelen dat UGent'ers actief ondersteunt bij de uitbouw van hun loopbaan, binnen of buiten de universiteit.

Opdrachthouder: prof. Frederik Anseel - King's College Londen, professor Organisational Behaviour, vicedecaan onderzoek en deeltijds prof aan de UGent

Activerend leren

Interactief lesgeven, technologische hulpmiddelen inzetten en loskomen van het traditionele ex-cathedra-onderwijs zijn mogelijkheden die studenten kunnen aanzetten tot activerend leren.

De UGent zet de komende jaren volop in op de ontwikkeling van geschikte activerende onderwijs- en leeractiviteiten, passende (permanente) evaluaties en efficiënte vormen van feedback in het onderwijs.

Opdrachthouder: prof. Tammy Schellens - Vakgroep Onderwijskunde