Vzw's, nv's, raden en verenigingen

Alumniverenigingen

 • Algemeen Vlaams Oud-Hoogstudentenverbond (AVOHV)
 • Algemene Vereniging van Oud-Studenten Gent (AVOSUG)
 • Alumni Speciale Licentie Marketing
 • Alumni Universiteit Gent
 • Alumni Vlerick Leuven-Gent Management School
 • Apothekers Oud-studentenvereniging (AOSV)
 • Associare-Alumni en Afgestudeerden Sociaal Recht
 • Association des Conducteurs civils sortis de l'école spéciale
 • Association des Elèves et anciens élèves de l'Ecole Spéciale de Commerce
 • Association des Ingénieurs sortis des écoles spéciales de Gand - Algemene Vereniging der Ingenieurs uit de universiteit te Gent (AIG)
 • Belgische Federatie Vrouwelijk Universitair Gediplomeerden (afd. Gent)
 • Bond der oud-leden van 't Zal Wel Gaan (BOL)
 • Classici Ex-Gandavenses
 • Dent-Alumni RUG
 • Gandaius - Vereniging van Alumni van de Gentse Rechtsfaculteit
 • Gentsch Oud Studentencorps
 • Gentse Alumni Licentiaten Motorische Revalidatie en Kinesitherapie (GALM)
 • Gentse Alumni Psychologie & Pedagogiek (GAPP)
 • Hoger Instituut voor Opvoedkunde - Vereniging voor studenten en oud-studenten
 • Katholiek Vlaamsch Oud-Hoogstudentenverbond-Gent (KVOHV)
 • Oud-ledenbond van het Liberaal Vlaams Studentenverbond
 • Oud-Studenten Criminologie Universiteit Gent (OSC-RUG)
 • Oud-Studenten Geschiedenis Gent (OSGG)
 • Oud-Studenten Politieke Wetenschappen (OSPW)
 • Oud-Studenten Wijsbegeerte en Moraalwetenschap Gent (OWMG)
 • Société des ingénieurs honoraires des ponts et chaussées et des ingénieurs des constructions civiles sortis de l'école du genie civil de Gand (SIHPC-ICC)
 • Union des Ançiens Étudiants de l'Université de Gand
 • Verbond der Ingenieurs van de Rijksfaculteit der Landbouwwetenschappen (VIFLRUG)
 • Verbond van de Ingenieurs van de Fakulteit landbouwwetenschappen
 • Verbond van doctors en licentiaten in de lichamelijke opvoeding
 • Vereeniging der Oud-Leerlingen in de Geschiedenis aan de Gentsche Universiteit (VOLGGU)
 • Vereeniging van Studenten en Oud-Studenten van het Hooger Instituut voor Opvoedkunde
 • Vereniging der Geneesheren Oud-Studenten der Universiteit te Gent
 • Vereniging der oud-leden seminariën voor zakenbeheer, rijksuniversiteit Gent
 • Vereniging der oud-studenten der RUG (Elisabethstad)
 • Vereniging Oud-Romanisten Universiteit Gent (VORUG)
 • Vereniging Oud-studenten in de Biologie
 • Vereniging van Afgestudeerden in de Pers-& Communicatiewetenschappen (VAPEC)
 • Vereniging van Classici Ex-Gandavensis
 • Vereniging van Gentse Geografen (VGG)
 • Vereniging van oud-studenten der RUGent
 • Vereniging van oud-Studenten Ekonomie (VOSEKO)
 • Vereniging van oud-studenten in de Opvoedkundige Wetenschappen
 • Vereniging van Psychologen van de Universiteit te Gent (VPUG)
 • Vereniging voor Bestuurswetenschappen Gent (VBG)
 • Vereniging voor Milieusanering (VVM)
 • Vereniging voor Natuurkunde (VVN)
 • VTKalumni

Gelegenheidsverenigingen

 • Universiteiten voor het socialisme
 • Instituut voor het leven. Nederlandstalige afdeling van het Belgisch comité te Gent
 • Werkgroep voor industriële archeologie (WIARUG)
 • Puig Antich-komitee (Spaanse anarchist)
 • Humanitaire werkgroep x (Vietnam)
 • Nationaal universitair komitee voor solidariteit met het Chileense volk. Afdeling Gent
 • Crisiscomité (financieringswet - tegen De Croo-Humblet)
 • Werkgroep universitaire didactiek (WUD)
 • Komitee tegen de berufsverbote. Vlaamse afdeling
 • Waakzaamheidscomité van anti-fascistische intellectueelen
 • Comité voor steun aan Abessinië
 • Vlaams comité voor federalisme
 • Comité voor recht en naastenliefde
 • Comité voor vrije meningsuiting
 • Aktiecomité 'behoud statuut'
 • Open brief n.a.v. de resultaten geboekt door de rechtse partijen bij de verkiezingen van 24 november 1991
 • Gents aktiecomité 'stopzetting atoomproeven'
 • Deblokkeren
 • Koninklijk natuurwetenschappelijk genootschap dodonaea
 • AOC personeel = anti-oorlogscomité personeel
 • Werkgroep t.v.v. "band aid"

Raden van en voor het personeel

 • Vereniging van de Gentse universiteitsprofessoren (VGUP)
 • Raad van beroep
 • Vereniging van Vlaamse professoren (V.V.P.)
 • Vereniging wetenschappelijk personeel (V.W.P.)
 • W.P.-raden (per faculteit)
 • Verbond van het personeel der universiteit te Gent. Koninklijke bond van het personeel (K.B.P.)
 • Vereniging van het administratief, gespecialiseerd, meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksfaculteit der landbouwwetenschappen
 • Vriendenkring ATP letteren en wijsbegeerte
 • ATP-raad
 • Werkgroep ATP faculteit der psychologische en pedagogische wetenschappen
 • Professorenraad van de RUG
 • Contactkomitee van het universitair onderwijzend personeel
 • Actiekomitee van het onderwijzend personeel RUG
 • Aktiekomitee van het wetenschappelijk personeel
 • ACOD (hoger)onderwijs. ACOD sector onderwijs, onderafdeling RUG
 • (Gemeenschappelijk vakbondsfront) ACOD, CCOD, VSOA
 • Vrij syndicaat van het openbaar ambt
 • Christelijke centrale der openbare diensten
 • K.P. universiteit
 • Vlaamsche vereeniging ter bevordering van de geneeskunde
 • Federatie van de verenigingen van het wetenschappelijk personeel van de universiteiten en van de wettelijk er mede gelijkgestelde instellingen van België
 • SP-werkgroep universiteit gent / SP.a-werkgroep universiteit Gent
 • Universitaire kring van technisch en industrieel ingenieurs (UKTI)
 • Focus research. Belgian association for the advancement of science
 • Vereniging van vorsers gehecht aan de universiteit te Gent
 • Verbond der universiteitsbedienden
 • Belgisch verbond van wetenschappelijke werkers
 • Belgische federatie van geografen, leraars bij het middelbaar, normaal en technisch onderwijs/Belgische federatie leraars in de aardrijkskunde
 • Verbond van het Vlaamsch personeel van het ministerie van openbaar onderwijs. Tak Gent
 • Gentse afdeling van het vooraziatisch genootschap Ex Oriente Lux

Vzw's en nv's

 • Vrienden van de oude sterrenwacht van de RUG vzw
 • Centrum voor studie en behandeling van gezwelziekten vzw
 • Interuniversitair centrum voor interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek vzw
 • Documentatiecentrum voor dramatische kunst vzw
 • Agri-vet-research and development R.U. Gent
 • Gents universitair symphonisch orkest (GUSO)
 • Rijksuniversiteit Gent ontwikkelingssamenwerking vzw (RUGOS)
 • Vzw vormingscentrum prof. Dr. R. De Meyer
 • Vzw technologie en revalidatie
 • Vzw maritiem instituut
 • Incubatie- en innovatiecentrum RUG N.V.
 • Vlaams interuniversitair instituut voor biotechnologie (VIB)
 • Vzw consultatie- en begeleidingsdiensten en orthopedagogisch observatie- en behandelingscentrum
 • Vzw B.R.U.G. (Begunstigers van de Rijks-Universiteit te Gent)
 • Vzw de brug
 • Afrika-vereniging van de rijksuniversiteit Gent (AVRUG)

Derden

 • Belgische vereniging voor nieuwste geschiedenis – Association Belge pour l’histoire contemporaine
 • Commissie van architecten van het academisch ziekenhuis (CAVAZ)
 • Instituut voor tropische geneeskunde (ITG)
 • Fonds der School- en Universitaire Gebouwen