Procedures voor het aanbod levenslang leren

UGent heeft uitgewerkte procedures voor het aanvragen en inrichten van nieuw aanbod levenslang leren.

Het aanbod levenslang leren wordt onderverdeeld in vier categorieën:

 1. Postgraduaten
 2. Micro-credentials
 3. Andere kort- en langlopende opleidingen 
 4. Lezingen en studiedagen

Postgraduaten

Postgraduaatsopleidingen zijn opleidingstrajecten met een studieomvang van ten minste 20 studiepunten die in het kader van de verdere professionele vorming, een verbreding of verdieping beogen van de competenties verworven bij de voltooiing van een bachelor- of masteropleiding.

Nieuwe postgraduaatsopleidingen doorlopen de volgende goedkeuringsprocedure:

 • De stuurgroep van de academie verleent advies over de volgende aspecten van het voorstel:
  1. de naam van de postgraduaatsopleiding
  2. de coördinator van de postgraduaatsopleiding
  3. de studieomvang uitgedrukt in studiepunten (ten minste 20)
  4. de beschrijving en motivering van de postgraduaatsopleiding en het programma met aandacht voor de volgende aspecten:
   • de motivering van de inhoudelijke relevantie van de opleiding in het kader van levenslang leren
   • de behoeften en noden van het werkveld, maatschappij en/of lerende waaraan de opleiding beantwoordt
   • voor Engelstalige postgraduaatsopleiding: een motivatie voor het aanbieden van de opleiding in het Engels
  5. de leerresultaten van de postgraduaatsopleiding
  6. de toelatingsvoorwaarden
  7. de onderwijstaal van de opleiding: Nederlands of Engels
  8. het studiegeld en de indicatieve begroting
  9. inschrijvingsperiode: deadline voor de student om in te schrijven
  10. In voorkomend geval een samenwerkingsovereenkomst voor interuniversitaire of gezamenlijke postgraduaatsopleidingen
 • Timing: 1 januari AJ-1
 • Een nieuwe postgraduaatsopleiding wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Commissie Levenslang Leren die beslissingsbevoegdheid heeft over het aanbod levenslang leren.
 • Het beheer van het aanbod postgraduaatsopleidingen gebeurt in OASIS (inschrijvingen, facturatie, attestering). 
 • Het aanbod postgraduaatsopleidingen verschijnt in de Studiekiezer en wordt via de platformen van de academies ook aangekondigd op het communicatieplatform Nova Academy.
 • Postgraduaatsopleidingen worden afgesloten met een postgraduaatsgetuigschrift.

Micro-credentials

Micro-credentials zijn een nieuw opleidingstype in het aanbod levenslang leren. Het zijn kleine opleidingen van academisch niveau die zich richten op specifieke competenties. Ze bestaan vaak uit één of enkele vakken, of delen ervan, die meestal ook worden gegeven in een universitaire bachelor- of masteropleiding.

Nieuwe micro-credentials doorlopen de volgende goedkeuringsprocedure:

 • De stuurgroep van de academie verleent advies over de volgende aspecten van het voorstel:
 1. de naam van de micro-credential
 2. de coördinator van de micro-credential
 3. beknopte motivering van de inhoudelijke relevantie van de micro-credential voor levenslang lerenden in relatie met de noden ervaren door het werkveld (en ruimer de maatschappij)
 4. de leerresultaten van de micro-credential als geheel
 5. beknopte beschrijving van de praktische organisatie van de onderwijsactiviteiten in functie van de doelgroep levenslang lerenden en het combineren van werken en leren
 6. de toelatingsvoorwaarden:
 7. de onderwijstaal van de opleiding: Nederlands of Engels
 8. het studiegeld en de indicatieve begroting
 9. Inschrijvingsperiode: deadline voor de student om in te schrijven.
 10. In voorkomend geval: een samenwerkingsovereenkomst voor interuniversitaire of gezamenlijke micro-credentials:
  • Timing:
   • 1 mei AJ-1: micro-credentials die starten in het eerste semester (vb. dossier indienen op 1 mei 2023 voor start in september 2023)
   • 1 oktober AJ: micro-credentials die starten in het tweede semester (vb. dossier indienen op 1 oktober 2022 voor start in februari 2023)
  • Een nieuwe micro-credentials wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Commissie Levenslang Leren die hierover beslissingsbevoegdheid heeft.
  • Het beheer van het aanbod micro-credentials gebeurt in OASIS (inschrijvingen, facturatie, attestering). 
  • Het aanbod micro-credentials verschijnt in de Studiekiezer en wordt via de platformen van de academies ook aangekondigd op het communicatieplatform Nova Academy.
  • Micro-credentials worden afgesloten met een getuigschrift. 

  Kort- en langlopende opleidingen

  Kort- en langlopende opleidingen zijn op zichzelf staande cursussen en lessenreeksen. Onder deze categorie vallen onder andere specialisatiemodules/-cursussen, opfrismodules/-cursussen, summer schools, online cursussen, lezingreeksen en MOOC’s. Voorstellen voor initiatieven voor kort- en langlopende opleidingen kunnen uitgaan van een academie, faculteit, vakgroep, onderzoeksgroep of van individuele personeelsleden van de UGent.

  Nieuwe kort- en langlopende opleidingen doorlopen de volgende goedkeuringsprocedure:

  • De stuurgroep van de academie verleent advies over de volgende aspecten van het voorstel:
  1. de naam van de opleiding
  2. de coördinator van de opleiding
  3. de beschrijving van de opleiding en het programma
  4. de doelgroep of toelatingsvoorwaarden tot de opleiding
  5. de onderwijstaal van de opleiding
  6. de indicatieve begroting
  7. het inschrijvingsgeld
  8. de periode en/of data en plaats van uitvoering
  9. de wijze van certificering
  • Timing: ten minste twee maand voor de start van de opleiding 
  • Een nieuwe kort- of langlopende opleiding wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Commissie Levenslang Leren die hierover beslissingsbevoegdheid heeft.
  • Het aanbod kort- en langlopende opleidingen wordt beheerd in het platform van de academie (inschrijvingen, facturatie, attestering) en van daaruit automatisch doorgestuurd naar het communicatieplatform Nova Academy
  • Aan kort- of langlopende opleidingen kan je een evaluatie van de deelnemer koppelen. Kort- en langlopende opleidingen waaraan een evaluatie van de deelnemer verbonden is, wordt afgesloten met een getuigschrift ondertekend door de rector. Aan de deelnemers van kort- en langlopende opleidingen zonder evaluatie wordt een ‘attest van deelname’ uitgereikt. Zowel de getuigschriften als de attesten worden aangemaakt binnen het platform van de academie.

  Lezingen en studiedagen

  Onder lezingen en studiedagen vallen alle bijeenkomsten over een bepaald onderwerp zoals voordrachten, workshops, seminaries en studieavonden. Voorstellen voor lezingen en studiedagen kunnen uitgaan van een academie, faculteit, vakgroep, onderzoeksgroep of van individuele personeelsleden van de UGent.

  • De academies voor levenslang leren kunnen lezingen en studiedagen autonoom organiseren. Er moet geen centrale goedkeuringsprocedure doorlopen worden.
  • Het aanbod lezingen en studiedagen wordt beheerd in het platform van de academie (inschrijvingen, facturatie, attestering) en van daaruit automatisch doorgestuurd naar het communicatieplatform Nova Academy
  • Voor lezingen en studiedagen wordt enkel een 'attest van deelname' uitgereikt.