Visie

De visie van de UGent op proefdieronderzoek

De Universiteit Gent is overtuigd van de meerwaarde die proefdieronderzoek momenteel heeft voor kennisontwikkeling ten bate van mens én dier.
Deze overtuiging verhindert niet dat onderzoekers moeten trachten om het aantal proefdieren, en het lijden en ongemak dat proefdieren ondervinden, maximaal terug te dringen. De Universiteit Gent heeft een open houding inzake het debat over het wetenschappelijk nut en de ethische aanvaardbaarheid van dierproeven binnen het hedendaags maatschappelijk kader.

Het beleid van de UGent rond dierproeven en het welzijn van proefdieren

  1. Onder het motto ‘Durf denken’ zijn wetenschappelijke nieuwsgierigheid en innovatie, samen met academische vrijheid, centrale waarden aan de UGent. Deze zijn ingebed in een rigoureus ethisch kader. Dit is in het bijzonder van belang bij het gebruik van proefdieren.
  2. Binnen het domein van de levenswetenschappen, een belangrijke onderzoekspijler aan de UGent, hebben dierproeven, samen met tal van andere benaderingswijzen, een belangrijke toegevoegde waarde. Deze is vooralsnog zeer vaak onontbeerlijk, en ten bate van mens én dier. De UGent stimuleert het werken met proefdiervrije alternatieven, en het ontwikkelen ervan.
  3. Het gebruik van proefdieren in onderwijs wordt geminimaliseerd en geoptimaliseerd. Het welzijn van de dieren staat ook hierbij voorop.
  4. De UGent steunt ten volle het principe van de 3 V’s: dierproeven vervangen, verminderen en verfijnen.
  5. De UGent waakt over het strikt volgen van de geldende wetgeving, en stimuleert bij haar personeel en studenten een culture of care ten aanzien van het proefdiergebruik.
  6. De UGent erkent het belang van wettelijke interne en externe controle, en heeft een intern mechanisme voor de behandeling van klachten rond proefdiergebruik.
  7. Als instelling wil de UGent haar onderzoeksgemeenschap proactief begeleiden, ondersteunen en engageren om vooruitstrevend te zijn op vlak van ethiek en welzijn van proefdieren.
  8. De UGent engageert zich om bij het publiek en andere relevante actoren een draagvlak te creëren voor haar dierproef-activiteiten, voor haar betrokkenheid bij het proefdierbeleid en voor haar acties die het dierenwelzijn verbeteren.
  9. De UGent verdedigt haar proefdierbeleid en draagt dit uit, niet alleen naar alle eigen medewerkers en studenten, ongeacht hun statuut of financiering, maar ook naar de partners waarmee zij in projecten samenwerkt.

Lees hier de volledige Beleidsverklaring van de Universiteit Gent.

Transparantie in proefdieronderzoek

In 2019 ondertekende de Universiteit Gent de transparantie-overeenkomst rond proefdieronderzoek in België.

Op die manier verbindt onze universiteit zich ertoe duidelijk en open te communiceren en informeren over dierproeven, de alternatieven en de relevante wetgeving. Dit is in het belang van de onderzoekswereld, de dieren én de maatschappij. Het is ook een weerspiegeling van het UGent-beleid: we willen een open instelling zijn, trots op wat ze doet, en zich sterk bewust van de ethische aspecten van het onderzoek binnen de instelling. Transparantie bevordert ook het wetenschappelijke en publieke debat over dierproeven, waar de Universiteit Gent actief aan wil deelnemen.

Na het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Portugal was België het derde Europese land waar een transparantie-overeenkomst opgesteld werd, in samenwerking met de European Animal Research Association (EARA). Je vindt de transparantie-overeenkomst op de website van de Belgian Council for Laboratory Animal Science (BCLAS).