Wetenschappelijk materiaal

SOS test - Systematische opsporing van schrijfmotorische problemen

Development of a movement skill checklist

Vragenlijst voor de Motorische Vaardigheden van Kleuters (VMVK)

De term 'Developmental Coordination Disorder', kortweg DCD, beschrijft een groep kinderen die problemen vertonen met dagelijkse activiteiten die motorische coördinatie vereisen zonder dat dit kan verklaard worden door een medische aandoening of door een verstandelijke handicap.

In de DSM-IV classificatie van de American Psychiatric Association wordt expliciet vermeld dat kinderen in het dagelijkse leven thuis of op school problemen moeten vertonen alvorens de diagnose DCD kan worden gesteld. Een uitval op een motorische test is niet voldoende. Om het functioneren van kleuters met betrekking tot deze dagelijkse activiteiten in kaart te kunnen brengen werd de 'Vragenlijst voor de Motorische Vaardigheden van Kleuters' (VMVK) ontwikkeld. Met dit instrument wordt aan leerkrachten gevraagd het motorisch functioneren van kinderen te evalueren. Meer informatie over het gebruik van deze vragenlijst vind je in de handleiding.