Onderwijsinnovatie faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Sinds 2008 zijn voor elke faculteit jaarlijks middelen voorzien voor facultaire onderwijsinnovatie. Deze middelen zijn bestemd voor projectmatige initiatieven met een duidelijke begin- en einddatum en met verifieerbare resultaten. De middelen mogen niet verdeeld worden over de vakgroepen ter ondersteuning van de recurrente onderwijsactiviteiten. Zij kunnen wel tijdelijk ingezet worden voor de gerichte ondersteuning van de onderwijsactiviteiten, indien er een duidelijk geformuleerde component inzake onderwijsontwikkeling is die achteraf de onderwijsactiviteiten ondersteunt, zonder inzet van de specifieke middelen voor onderwijsvernieuwing.

Beleidsvisie FEA voor onderwijsinnovatie

Projecten FEA onderwijsinnovatie


Te raadplegen via onderwijstips.ugent.be

Blended Learning

Blended learning is de geïntegreerde combinatie van traditionele (face-to-face) onderwijs- en leertechnieken en webgebaseerde online-benaderingen ondersteund door het gebruik van verschillende werkvormen (synchroon en asynchroon). Een deel van de initiële kennisverwerving verloopt zo via diverse ICT-middelen en de elektronische leeromgeving ter ondersteuning van het leerproces en waardoor de vrijgekomen contacturen worden ingezet voor kennisverwerking en toepassing. Deze benadering houdt een herstructurering in van het hele leer- en instructieproces waarbij de leerdoelen die men vooraf voor ogen heeft bepalend zijn voor de gehele invulling. Blended Learning zorgt ervoor dat de student op een actieve manier uitgedaagd wordt zelfstandig een deel van de kennisverwerving op zich te nemen en tijdens de contacturen gerichte vragen te stelt rond de leerinhoud (interactiviteit).

Kennisclips opnemen

Een overzicht van de huidige mogelijkheden voor het opnemen van kennisclips aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur.

Contact

Voor projectvoorstellen i.v.m. onderwijsinnovatie
kco.ea@UGent.be

Voor vragen, ideeën, voorstellen, ervaringen... i.v.m. Blended Learning
en voor opnames kennisclips en integratie activerend leren in onderwijs