Lopende Doctoraten

4e generatie waterdichtheid

Tot nu toe, werden er reeds drie strategieën toegepast om ervoor te zorgen dat regenwater niet kan infiltreren doorheen gevels van gebouwen, namelijk een massa-buffer strategie, een ééntrapsdichting of een strategie met een 'perfecte' afdichting en een tweetrapsdichting of een gedraineerde strategie.

Lees verder...

Architectuurtentoonstellingen in ‘Vlaanderen’, 1983-2010

In België werd nooit een nationaal architectuurmuseum of -centrum opgericht, maar tekent zich vanaf de late jaren 70, en zeker vanaf midden jaren 80 wel een diffuus landschap van kleine en middelgrote platformen - organisaties en tentoonstellingsplekken - af die architectuur tentoonstellen.

Lees verder...

Circulaire bouwoplossingen: een kwantificering van de milieu- en financiële impact

De circulaire bouwstrategie is naar voren gebracht als een belangrijk onderdeel van de oplossing om de enorme milieu-impact van de bouwsector te verkleinen.

Lees verder...

conSolid: een webgebaseerd ecosysteem voor verspreide gebouwdata

Sinds een aantal jaar maakt de bouwsector een digitale inhaalbeweging: met de komst van 'Building Information Management' (BIM) worden nieuwe standaarden uitgezet voor digitale ontwerptechnieken.

Lees verder...

Drie routes naar de CO2 neutraliteit van bestaande eengezinswoningen: wat zijn de kantelpunten?

Het aanzienlijk aandeel van het bestaand gebouwenpark in het energieverbruik en de CO2-emissies, maakt de renovatie ervan een belangrijke schakel om de klimaatcrisis aan te pakken.

Lees verder...

Holistische bepaling van de performantie van vraaggestuurde ventilatiesystemen met betrekking tot VOCs in de binnenlucht.

De nieuwste generatie residentiële ventilatiesystemen, vraaggestuurde ventilatie, zijn systemen die niet continu het nominale debiet inblazen, maar hun debieten aanpassen op basis van permanente metingen van CO2 en vochtigheid met als doel het verlagen van de energievraag.

Lees verder...

Overgang naar een duurzaam voorraad- en transportsysteem voor het bereiken van energie-efficiëntie in groeiende steden: een casestudy van Lahore, Pakistan

Het onderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen in de benaderingen voor het energiezuinig maken van gebouwen en het verduurzamen van het aangrenzende transportsysteem in relatie tot de gebouwen.

Lees verder...

Richting een betrouwbare toepassing van waterwerende producten a.d.h.v. X-stralen beeldvormingstechnieken en HAM simulaties.

Enkele belangrijke schadefenomenen bij poreuze, minerale bouwmaterialen zijn vorstschade, zoutschade en biologische groei. Deze schadefenomenen zijn gerelateerd aan de aanwezigheid van water en aan de vochtigheid van de materialen. Een voorname vochtbron bij gevels is slagregen.

Lees verder...

Stochastische analyse van het hygrothermisch gedrag van erfgoed gebouwen in het midden oosten onder invloed van klimaatsverandering

Hoe wordt verwacht dat de huidige en verwachte klimaatveranderingen het cultureel erfgoed in Iran zullen beïnvloeden?

Lees verder...

Voorbij het 2050 woningpark utopia

Elke sector moet bijdragen aan de totale vermindering van de broeikasgasemissies met 80-95% bij voorkeur op een zo kosten-efficiënt mogelijke manier. Delen van de industrie en transportsector zijn echter heel moeilijk te decarboniseren wat resulteert in strengere maatregelen voor de gebouwensector, namelijk een CO2-neutraal gebouwenpark.

Lees verder...