Over CESSMIR

Het Centrum voor de Sociale Studie van Migratie en Vluchtelingen (CESSMIR) is een interdisciplinair consortium aan de Universiteit Gent. CESSMIR telt ongeveer 45 promotoren en 80 onderzoekers van zeven verschillende faculteiten. Drie principes staan centraal binnen CESSMIR: interdisciplinariteit, maatschappelijke impact, en participatie. Zo stimuleren we interdisciplinaire onderzoeksprojecten en onderwijs, organiseren we vormingen voor praktijkwerkers en beleidsmakers, en maximaliseren we de betrokkenheid van stakeholders doorheen het onderzoeksproces. 

Om de twee jaar concentreert CESSMIR een aantal activiteiten rond een vast thema. In academiejaren 2020-2021 en 2021-2022 is dit ‘Hedendaagse vormen van racisme en discriminatie in de samenleving’. Hou onze website, Facebook en Twitter in de gaten voor meer info over studiedagen, vormingen, lezingen en andere activiteiten!

Missie & Visie

CESSMIR werd opgericht aan de Universiteit Gent als interdisciplinair centrum dat zich toelegt op de sociale impact van migratie en vluchten.

Migratie en vluchten kunnen een grote impact hebben op het leven van alle betrokkenen, zowel op het leven van migranten zelf, als op het leven van de mensen in de samenlevingen waar migranten zich vestigen of naartoe terugkeren. Het interfacultaire centrum CESSMIR legt zich toe op deze 'sociale aspecten' van migratie. Onder 'migratie' verstaan we alle mogelijke vormen van mobiliteit, zoals bijvoorbeeld asiel, hervestiging, transitmigratie, terugkeer, re/expatriatie, arbeidsmigratie, gezinshereniging, tijdelijke migratie...

Gezien migratieprocessen en de sociale groepen die daar deel van uitmaken heel wat verschillende aspecten met zich meedragen raken zij aan heel wat wetenschappelijke disciplines, zoals economie, sociologie, pedagogiek, psychologie, geschiedenis, taalkunde, criminologie, politicologie, rechten, (migratie)beleid, sociaal werk en geneeskunde. Een interdisciplinaire samenwerking bij het bestuderen van de sociale impact van migratie en vluchten is daarom een absolute meerwaarde om deze beter te kunnen doorgronden en om het maatschappelijk debat hiermee te ondersteunen. Binnen CESSMIR participeren promotoren uit maar liefst zeven verschillende faculteiten van de Universiteit Gent

CESSMIR verzorgt activiteiten op het vlak van onderzoek, onderwijs en dienstverlening. Bovendien worden de activiteiten binnen deze drie pijlers ook met elkaar verbonden. Het onderzoek vindt bijvoorbeeld haar vertaling naar onderwijs en dienstverlening en er worden bijzondere inspanningen geleverd om onderzoek ook in en naar de praktijk te brengen. Zo kunnen onderzoeksbevindingen vertaald worden naar praktijkgericht onderwijs (bvb. organisatie van vormingen), en nemen we bevindingen uit de praktijk mee naar academisch onderwijs (bv.. in praktijkgerichte thesissen). 

Organisatie

CESSMIR wordt gecoördineerd door een team met een aantal vaste en wisselende leden: prof. Ilse Derluyn (directeur), dr. Floor Verhaeghe (coördinator), prof. Sorana Toma (docent migratie- en vluchtelingenstudies), prof. Robin Vandevoordt (docent migratie- en vluchtelingenstudies), prof. Peter Stevens, dr. Fanny D’hondt, drs. Ella Van Hest, drs. Marjolein De Pau, drs. Sarah De Vos, drs. Sara Lembrechts.

Activiteiten

CESSMIR verzorgt activiteiten op het vlak van onderzoek, onderwijs en dienstverlening. Bovendien worden de activiteiten binnen deze drie pijlers ook met elkaar verbonden. Het onderzoek vindt bijvoorbeeld haar vertaling naar onderwijs en dienstverlening en er worden bijzondere inspanningen geleverd om onderzoek ook in en naar de praktijk te brengen. Zo kan onderzoek gebeuren rond dienstverlenende activiteiten (bv. impact van training of van ondersteuning) of kan onderwijs zich specifiek op de praktijk focussen (bv. organisatie van een trainingscursus).

 

We organiseren regelmatig deze activiteiten voor het brede publiek:

  • Studiedag migratieonderzoek in de praktijk. Een jaarlijkse studiedag in april of mei, waarin CESSMIR-onderzoekers hun werk voorstellen, en in debat gaan met praktijkwerkers.
  • Praktijkgerichte vormingen: trainingen op maat van praktijkwerkers, vrijwilligers en beleidsmakers. Deze trainingen worden gegeven door sprekers uit verschillende academische disciplines, en uit de praktijk (advocaten, pedagogen, sociaal werkers,…). In 2020-2021 organiseerden we 2 vormingen: ‘Kinderen in een migratiecontext’ (april-mei 2021) en ‘Toekomstgericht werken met/voor mensen zonder wettig verblijf’ (oktober-november 2021).
  • CESSMIR Public Seminars: publieke lezingen van internationaal gerenommeerde onderzoekers.

 

Voor onderzoekers organiseren we een aantal verdiepende activiteiten:

  • Seizoenschool: gespecialiseerde, interdisciplinaire cursussen voor doctoraatsonderzoekers. Zo organiseerden we in september 2021, in samenwerking met BIRMM (VUB) en CeMIS (UA) een seizoenschool over ‘hedendaagse vormen van racisme en discriminatie’.
  • PhD Meetings: bijeenkomsten waarop doctorandi discussiëren over specifieke thema’s (bv.: positionaliteit, werken met vertalers/interpretatoren, dekolonisatie van migratiestudies,…).
  • CESSMIR Public Seminars: publieke lezingen van gerenommeerde onderzoekers uit binnen- en buitenland.

 

Voor studenten:

  • Migration and Society. In dit universiteitsbrede keuzevak bieden we een interdisciplinaire inleiding tot migratiestudies aan alle 3e Bachelor en Master studenten aan de UGent. Dit vak wordt voor het eerst gegeven in 2021-2022 door een team van een twintigtal docenten en begeleiders, en wordt gecoördineerd door prof. Sorana Toma, prof. Robin Vandevoordt, prof. Ilse Derluyn en Dr. Floor Verhaeghe